STATUT

LOGO FPS
Statut Fundacji Promocji Sztuk

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Fundacja PROMOCJI SZTUK, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Jacka Chromego, zam. 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14 m. 41, PESEL 55081500033, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Małgorzatę Tomczyk-Perłowską w kancelarii notarialnej w Babicach Nowych przy ul. Warszawskiej 189, w dniu 07 lutego 2013 r.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 § 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest promowanie i animacja wszelkich przejawów historycznej i współczesnej artystycznej działalności twórczej.

 § 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promowanie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą,
b. promowanie młodych twórców,
c. działania na rzecz zabezpieczenia i konserwacji dzieł sztuki, szczególnie kolekcji pozostających w zbiorach prywatnych,
d. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów także zagranicznych,
e. organizowanie wystaw, koncertów,  wernisaży prac twórców w kraju i za granicą,
f.  propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturowej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji plastycznej i podnoszącej ogólny poziom wiedzy i kompetencji,
g. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturowej w systemie edukacji pozaszkolnej na wszystkich poziomach,
h. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
i. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży oraz młodym twórcom i działaczom kultury,

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi:
1.  fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzech tysięcy złotych), z czego 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą,
2.  inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9 

    1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. dochodów z działalności gospodarczej.
  Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
  Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,
c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
e. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z

g. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z

f. działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z

h. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z

i. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 Rada Fundacji

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 § 13

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 1. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 2. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 § 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 § 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 8. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

4. Zarząd może powołać Biuro Fundacji.

 § 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 § 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

Statut został sporządzony dnia 07 lutego 2013 r.